Kvalitetspolitik

Kvalitet handler for os om:
 • At opfylde de krav og forventninger, som borgere, politikere, medarbejdere og samarbejdspartnere har til sundhedsområdet.
 • At sikre et højt fagligt niveau.
 • At skabe sammenhængende og velplanlagte patientforløb og samtidigt udnytte resurserne bedst muligt.
 • At forebygge utilsigtede hændelser.
Det er vores mål, at du som patient skal opleve:
 • Helhed, sammenhæng og høj faglig kvalitet i forbindelse med din kontakt til klinikken.
 • En professionel og veldrevet klinik med høj faglig standard.
 • Det bedst mulige resultat af den undersøgelse og behandling du får.
 • En klinik med en kvalitetskultur, hvor ledere og medarbejdere  alle påtager sig et ansvar for et højt kvalitetsniveau og hele tiden er opmærksomme på mulige forbedringer.
For os betyder kvalitetskultur i klinikken:
 • At patienten og de pårørende altid er i centrum for den undersøgelse og behandling der finder sted.
 • At arbejdet er tilrettelagt ud fra den enkelte patients forløb og så patientsikkerhed altid tænkes ind.
 • At ledelse i klinikken foregår i en åben dialog, hvor udvikling, eftertanke og læring er vigtige dele af den daglige praksis.
 • At ledere og medarbejdere hele tiden holder sig ajour med ny viden inden for deres område.
 • At ledere og medarbejdere har lyst til og mulighed for at tilegne sig ny viden både inden for specialet men også inden for metoder for kvalitetsforbedring.
Hvordan ved vi om vi bevæger os i den rigtige retning?
 • Gennem patienttilfredshedsundersøgelser i spørgeskemaform samt via ris/ros postkassen på vores hjemmeside.
 • Gennem indberetninger af utilsigtede hændelser, hvor vi kan holde øje med hvilke områder, der skal sættes mere fokus på.
 • Gennem akkreditering, som betyder, at sygehuse og speciallægepraksis skal bedømmes af udefrakommende personer, som vurderer, om den enkelte klinik lever op til international standard
 • Ved at opstille mål for den service, der skal opfyldes på bestemte områder.
 • Ved at sammenligne os med andre klinikker inden for samme speciale og størrelse.