Databehandlingspolitik

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Øjenlægerne Glostrup Centrum er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Øjenlægerne Glostrup Centrum
Statonsparken 21
2600 Glostrup
Klinikken drives af øjenlægerne Marcus Diamant og Niels Rath.
Telefonnr.: 43 20 70 40
Mail: www.ojenlaegerne.dk

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om, at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Behandling af persondata
Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at gøre vores udredning og behandling bedst mulig.

De data, vi anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata såsom navn og adresse
  • CPR-nummer
  • Følsomme data
  • Biometriske oplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i vores patientjournal.

Det sker, da vi har brug for at:

  • Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun relevante persondata

Vi indsamler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret i sundhedslovgivningen. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger.

Derudover er det bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores klinikdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.
Da vores virke er afhængigt af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan meddele os dine ændringer ved personlig henvendelse.

Sletning af dine persondata

Dine persondata vil ikke blive slettet, idet vi ifølge sundhedslovgivningen skal opbevare dem i minimum 10 år. Hvis klinikken nedlægges og overtages af anden øjenlæge, skal vores journaler overdrages til et arkiv under Sundhedsstyrelsen.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Videregivelse af dine persondata

Vi videregiver dine journaloplysninger til andre aktører i sundhedsvæsenet i det omfang sundhedslovgivningen foreskriver. Såfremt du ikke ønsker, vi sender lægebreve til fx egen læge eller sygehusafdeling, skal du oplyse os herom.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Hvis vi skal videregive dine persondata til samarbejdspartnere uden for sundhedsvæsenet (fx pensionskasse eller forsikringsselskab i forbindelse med oprettelse af livsforsikring) vil det kun ske efter din skriftlige accept og ønske.

Vi videregiver aldrig data til brug for markedsføring.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies på vores hjemmeside www.ojenlaegerne.dk
Vi placerer ikke cookies.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi opbevarer om dig, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi opbevarer om dig (journalindsigt). Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.

Hvis du ønsker journalindsigt kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
Det gælder også, hvis du trækker et samtykke tilbage.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at bevare dine oprindeligt journalførte persondata, men anføre at de er ukorrekte. Dette er bestemt i sundhedslovgivningen.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Øjenlægerne Glostrup Centrum